al contingut a la navegació Informació de contacte

Bellver aprova el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

DIMARTS 19 DESEMBRE 2023

El Ple de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de desembre de 2023, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi de Bellver de Cerdanya, redactat per l’equip redactor de MS Consultors, S.L.
L’acord adoptat i el Document se sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler), a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per tal que les persones que puguin estar interessades puguin formular les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents.
En el supòsit que durant aquest termini no s’hi formuli cap al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar cap més altre acord.
L’expedient també es podrà consultar a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya (de 9 a 14 hores) durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent a la data de la publicació en el BOP.