al contingut a la navegació Informació de contacte

Canvi de domicili dins del mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Canals de tramitació

Per Internet: Enllaç

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
-Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

-Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.-Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.-Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.